Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

Roessingh roessingh

 

De revalidatiearts beoordeelt of er binnen de revalidatie mogelijkheden bestaan voor training van functies, behandeling of begeleiding, aanpassingen,hulpmiddelen en advies. Het is een misverstand te veronderstellen dat het revalidatieteam alleen bij complexe problemen kan worden ingeschakeld. Ook voor meer eenvoudige problemen kan revalidatie zinvol zijn. Tijdens het eerste intakegesprek, eventueel aangevuld met een screening,worden ogelijke problemen op de volgende aandachtsgebieden geïnventariseerd.

 • Lichamelijk functioneren; spierkracht, conditie, vermoeidheid, spasticiteit, pijn, blaas- en darmproblemen.

• Activiteiten van het Dagelijks Leven; zelfverzorging, transfers, arm/hand functie, loopfunctie, toiletgang. 

• Psychosociaal functioneren; sociaal systeem, wonen, dagactiviteiten, werk en vervoer, mentaal welbevinden, omgaan met MS en cognitieve functies. 

• Aanpassingen en hulpmiddelen. 

• Communicatie; spraak- en slikfunctie, visus, schrijven. 

Wanneer er op meerdere aandachtsgebieden problemen bestaan is behandeling in het MS-team van het Roessingh aangewezen. In overleg met de patiënt worden de doelstellingen en het programma bepaald. Revalidatiebehandeling bestaat meestal uit een dagbehandeling in een frequentie van 1 tot 3 keer per week. In enkele situaties is klinische opname denkbaar. 

Betrokken disciplines kunnen zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maat-schappelijk werk en psycholoog. Tevens heeft het Roessingh een rijschool (voor advies en training bij rijden met eenbeperking/handicap) en een afdeling Arbeidsexploratie (voor advies en training t.a.v. werk). De duur van de revalidatiebehandeling is sterk afhankelijk van de problematiek en varieert van weken tot maanden, de controles bij de revalidatiearts kunnen desgewenst jarenlang worden gecontinueerd, of alleen op indicatie. 

Voor langduriger noodzakelijke begeleiding wordt gebruik gemaakt van de desbetreffende voorzieningen en instanties in de eerste lijn. Voor partners organiseert het Roessingh een cursus waarin "Omgaan met MS en haar gevolgen" besproken wordt.

Contact: 

Revalidatiecentrum Het Roessingh 
Dr. R. Braaksma, revalidatiearts
Roessinghbleekweg 33
7522 AH Enschede 

Afsprakenbureau 053-4875880 
http://www.roessingh.nl